Grondwet van die Vryburger Diensorganisasie


NAAM
  Genootskap van Vryburgers van Suid Afrika 

2.

GRONDSLAG 
Die Vryburgers berus op ‘n Christelike Grondslag en is nie-polities. 

3.

WOORDOMSKRYWINGS 

3.1

Vryburgers

Alle geaffilieerde korpse

3.2

Die President

Voorsitter van die Vryburgers wat ook tydens die Burgerraad en Dagbestuurvergadering as voorsitter optree.

3.3

Die Vise-President

Adjunk-Voorsitter van die Vryburgers

3.4

Die Nasionale Skrywer

Sekretaris van die Vryburgers

3.5

Die Rentmeester 

Tesourier van die Vryburgers

3.6

Die Vaandrig

Lid belas met Korpsstiging, eksterne skakeling en bemarking.

3.7

Die Nasionale Basuin

Lid belas met bemarking en openbare beeldbou.

3.8

Die Dagbestuur

President, Vise president, Vaandrig, Nasionale Skrywer , Rentmeester en Nasionale Basuin van die Vryburgers.

3.9

Die Burgerraad

Alle afgevaardigdes van die geaffilieerde Korpse of ‘n Vergadering of buitengewone vergadering van afgevaardigdes van Vryburgerskorpse.

3.10

Korps

‘n Vryburgerkorps waarvan die reglement en wysigings goedgekeur is deur die Dagbestuur van van die Vryburgers welke korps behoorlik geaffilieer is.

3.11

Streek

‘n Indeling van korpse in ‘n bepaalde geografiese gebied waarvan die grense van tyd tot tyd deur die Burgerraad vasgestel word.

3.12

Vryburger                    

‘n Lid van ‘n korps met ‘n Christelike beskouing welke korps geaffilieer is aan die Vryburgers.

3.13

Veteraan Vryburger

'n Uitgetrede lid wat op meriete homself onderskei het.

3.14

Finansiële jaar            

Strek vanaf begin Maart tot einde Februarie.

4.

      DOELSTELLINGS 
Die doelstelling van die Vryburgers is:

4.1

Om die Suid-Afrikaanse gemeenskap te dien;

4.2

Om die Afrikaanse kultuur en tradisies te erken, uit te leef en op alle terreine te bevorder.

5.

BURGERRAAD

5.1

Gewone Jaarlikse Burgerraad.

 

Minstens een Burgerraad moet jaarliks plaasvind op ‘n datum en plek deur die Dagbestuur bepaal, welke datum nie later sal wees as drie maande na die sluiting van die vorige finansiële jaar nie.

5.2

 Kennisgewing van Burgerraad.

5.2.1

’n Kennisgewing van die Burgerraad moet minstens 2 maande voor die bepaalde sitting aan alle korpse gestuur word.

5.2.2

‘n Sakelys van die voorgenome sitting moet ten minste een maand voor die bepaalde sitting aan alle korpse gestuur word.

5.3

Buitengewone Burgerraad.

 

Die Dagbestuur kan by wyse van ‘n twee derde meerderheid van Dagbestuurlede; self of op versoek van enige korps ‘n Burgerraadsitting binne 1 maand belê. Kennisgewing van die sitting waarin die doel van die sitting uiteengesit word, moet ten minste een maand vooraf aan alle korpse gestuur word.

5.4

  Bywoning van en stemreg op Burgerraad.

5.4.1

Alle Vryburgers en Veteraan Vryburgers kan ‘n sitting bywoon en daaraan deelneem, maar slegs afgevaardigdes en stemgeregtigde Dagbestuurlede is geregtig om te stem. In die geval van ‘n stemgeregtigde Dagbestuurlid wat ook ‘n afgevaardigde is, het hy steeds slegs een stem.

5.4.2

Elke korps benoem twee afgevaardigdes wat elk een stem het.

5.4.3

‘n Meerderheidstem is beslissend tot enige besluit behalwe by die verkiesing van ‘n persoon tot ‘n amp op die Dagbestuur in welke geval sodanige verkiesing met ‘n volstrekte meerderheid moet geskied. 

5.4.4

 By staking van stemme sal die President ‘n beslissende stem hê. 

5.5

Kworum vir Burgerraad 

 

Een derde van alle korpse moet teenwoordig wees ten einde ‘n kworum te vorm. 

5.6

Beskrywingspunte 

 

Alle beskrywingspunte vir die Burgerraad moet skriftelik by die Nasionale skrywer ingedien word minstens ses weke voor die sitting. Verdere beskrywingspunte mag slegs met goedkeuring van die Burgerraad tydens die Burgerraadsitting bygevoeg word. 

5.7

Sake by die Burgerraad 

 

Op elke Burgerraad van die Vryburgers moet minstens die volgende sake hanteer word: 

5.7.1

Voorlegging en goedkeuring van die notule van die jongste jaarlikse Burgerraad en moontlike ander spesiale Burgerrade.

5.7.2

Voorlegging en goedkeuring van die finansiële geouditeerde verslag van die Vryburgers. 

 5.7.3

Verslag van die President. 

5.7.4

Voorgestelde beskrywingspunte. 

5.7.5

Aanwysing van ouditeure. 

5.8

Verplige Verslae

5.8.1

Die indiening van 'n Finansiële Verslag, Stuurmansverslag en Jaarverslag volgens formaat, minstens een maand voor 'n bepaalde sitting van die Burgerraad is verpligtend.

6.

DIE DAGBESTUUR 

6.1

Samestelling 

6.1.1

Die dagbestuur bestaan uit : 

6.1.1.1

Die President 

6.1.1.2

Die Vise President 

6.1.1.3

Die Nasionale Skrywer 

6.1.1.4

Die Rentmeester 

6.1.1.5

Die Vaandrig

6.1.1.6

Die Nasionale Basuin

6.1.2

Die President sowel as die Vise President, Vaandrig en Basuin sal vir ‘n termyn van twee jaar verkies word, en mag nie lede van dieselfde korps wees nie.

6.1.3

Hulle mag nie langer as 3 termyne agtereenvolgens in dieselfde pos dien nie.

6.2

Verkiesing en aanwysing van Dagbestuurlede

 

Lede van die dagbestuur word soos volg aangewys en verkies :

6.2.1

Verkiesing 

 

Tydens elke twee-jaarlikse Burgerraadsitting word die President,die Vise President , die Vaandrig en die Nasionale Basuin deur alle stemgeregtigdes op die Burgerraad per geslote stem verkies met meerderheidstem.

 

Nominasies vir die verkiesing van die ampte word per nominasiebrief voorgelê en die ampte word afsonderlik hanteer soos in die volgorde hierbo vermeld. 

 

Indien die President gedurende sy termyn om welke rede ookal uit sy amp ontslaan word of bedank, sal die Vise President sy amp oorneem vir die onverstreke termyn daarvan .‘n Nuwe Vise President sal by die eersvolgende Burgerraad gekies word vir die onverstreke termyn van die Vise President, indien nodig. Die Dagbestuur sal geregtig wees om ’n Vryburger as Vise President te koöpteer tot die eersvolgende Burgerraad. Indien die Vise President, Vaandrig of Basuin gedurende sy termyn om welke rede ookal uit sy amp ontstaan word of bedank, sal die Dagbestuur soortgelyk geregtig wees om tot die eersvolgende Burgerraad ‘n Vryburger in die ampt te koöpteer en sal daar op die eersvolgende Burgerraad ‘n nuwe persoon in die amp herkies word vir die onverstreke termyn daarvan, indien nodig.

6.2.2

Aanwysing 

 

Tydens elke twee jaarlikse Burgerraad wys elke streek een lid uit sy streek aan as Streekverteenwoordiger. Sy pligte sal deur die Burgerraad aangewys word.

6.2.3

Elke President wys so spoedig moontlik na sy verkiesing ‘n Nasionale skrywer en Rentmeester aan, en is gemagtig om ‘n vakature te vul.

6.2.4

 ‘n Skriftelike nominasie in terme van hierdie subklousule moet ‘n amp waarvoor ‘n persoon genomineer word aandui en moet die handtekening en naam in drukskrif van ‘n voorsteller en ‘n sekondant bevat sowel as die handtekening van die genomineerde.

6.3

Funksies van die Dagbestuur.

6.3.1

Die Dagbestuur moet alle werksaamhede van die korpse koördineer , beheer en bevorder met behoud van die outonomie van elke korps.

6.3.2

Die Dagbestuur moet in samewerking met bestaande korpse die stigting van nuwe korpse en die affiliering daarvan by die Vryburgers bewerkstellig.

6.3.3

Die Dagbestuur is verantwoordelik vir die administrasie van die Vryburgers se fondse wat jaarliks aan ouditering onderworpe is.

6.3.4

Die Vaandrig tree op as koördineerder van die Streeksverteenwoordigers.

6.3.5

Die Dagbestuur is verder verantwoordelik vir alle take aan hulle opgelê of gedelegeer deur die Burgerraad.

6.4

Kworum

 

Die kworum van enige vergadering van die Dagbestuur sal ten minste een helfte van die stemgeregtigde lede van die bestuur uitmaak.

6.5

Stemreg 

 

Die meerderheidstem is beslissend tot enige besluit en by staking van stemme sal die President ‘n beslissende stem hê.

7.

  FINANSIES

7.1

Alle gelde betaalbaar aan die Vryburgers deur lede en korpse asook tydperke waarbinne dit betaalbaar is, sal deur die Burgerraad bepaal word. 

7.2

Alle gelde wat ontvang word, word in ‘n bankrekening gehou in die naam van die Vryburgers . 

7.3

Alle betalings wat deur die Vryburgers gemaak word, moet per tjek geskied. Tekenmagte sal van tyd tot tyd deur die Dagbestuur bepaal word. 

8. 

  VETERAAN VRYBURGERS

8.1

Enige korps het die reg om ‘n Vryburger tot Veteraanvryburger te benoem.

8.2

Die naam van ‘n Vryburger wat tot Veteraanvryburger benoem word, tesame met die motivering daarvoor moet aan die korps vir goedkeuring voorgelê word.

8.3

Die volgende reëls sal geld by die benoeming van ‘n Veteraanvryburger :

8.3.1

So ‘n persoon moet ten minste 5 jaar ‘n aktiewe Vryburger gewees het.

8.3.2

Benoeming tot lidmaatskap van die Veteraanvryburger moet met ‘n meerderheid van stemme tydens ‘n korpsvergadering geskied.

8.3.3

n Veteraanvryburger sal altyd die geleentheid gegun word om weer as ‘n aktiewe Vryburger in te skakel.

8.3.4

'n Veteraanvryburger sal op geen Nasionale en Plaaslike Vryburgerbestuur kan dien nie.

8.3.5

‘n Veteraanvryburger betaal lidmaatskapfooie soos bepaal deur elke korps.

8.3.6

‘n Veteraanvryburger mag ‘n Burgerraad sonder stemreg bywoon.

8.3.7

Uitnodigings na alle korpsvergaderings moet aan ‘n veteraanvryburger gerig word, met die wens dat hy ten minste twee vergaderings per jaar moet bywoon.

8.3.8

Beëindiging van lidmaatskap kan sonder opgaaf van redes deur ‘n meerderheid van stemme tydens korpsvergaderings geskied.

8.3.9

‘n Veteraanvryburger sal kwalifiseer vir die dra van alle amptelike klere en embleme.

9.

EMBLEEM

 

Die gebruik van ‘n Vryburgerembleem mag slegs geskied soos van tyd tot tyd deur die dagbestuur of die Burgerraad goedgekeur.

10. 

BESKERMHEER

 

Die Burgerraad sal tweejaarliks ‘n beskermheer benoem.Die termyn van die beskermheer sal nie saamval met die termyn van die dagbestuur nie, maar sal dit oorvleuel.

11.

AFFILIASIE

 

Enige konsulentkorps wat verlang om ‘n Vryburgerkorps tot stand te bring, moet skriftelik by die Dagbestuur om affiliasie aansoek doen.

 

Die Dagbestuur kan na gelang van die omstandighede die aansoek behoorlik ondersoek en is gemagtig om opdrag te gee aan enige korps in hierdie verband.

 

Die Dagbestuur kan die aansoek om affiliasie goedkeur of afkeur sonder opgaaf van redes.

 

Stigting moet geskied soos bepaal in die stigtingsprosedures soos van tyd tot tyd deur die Dagbestuur neergelê.

12.

  BEëINDIGING VAN LIDMAATSKAP.

12.1

Lidmaatskap mag beëindig word sodra ‘n korps :

12.1.1

Ingevolge ‘n besluit van die Burgerraad ophou om die grondslag van die Vryburgers te aanvaar of die doelstellings daarvan te onderskryf, uit te leef en te bevorder.

12.1.2

 Indien die korps versuim om korpsjaargelde te betaal.

   12.1.3

Bedank uit die Vryburgers. 

12.1.4

Ontbind

12.2

Alle bates van ‘n korps waarvan lidmaatskap beeindig is, word op datum van beëindiging van lidmaatskap na die Dagbestuur van die Vryburgers oorgedra en deur die rentmeester gevorder indien moontlik

13.

  VRIENDE VAN DIE VRYBURGERS

13.1

Doelstelling 

 

Om op ‘n geordende wyse in aanraking te bly met alle oud – Vryburgers om sodoende hulle lojaliteit teenoor en ondersteuning vir die Vryburgers te behou.

13.2

Lidmaatskap 

 

Alle Vryburgers wat nie meer aktief   lid van ‘n korps is nie, kwalifiseer vir lidmaatskap van die Vriende van die Vryburgers, onderhewig aan die voorwaarde dat enige voorgenome lid deur ‘n bestaande korps genomineer moet word. 

13.3

Koördinering van aktiwiteite

 

Alle aangeleenthede met betrekking tot die bond sal deur die Dagbestuur van die Vryburgers gekoördineer word onder leiding van die Vise President wat ex – officio sal dien as voorsitter van die Vriende van die Vryburgers.

14.

GEBRUIK VAN DIE SENS

 

‘n Korps moet minstens een jaar funksioneer voordat die sens gebruik word deur ‘n korps.

15.

HUISHOUDELIKE REGLEMENT

 

Elke korps sal sy eie reëls en regulasies uitvaardig wat nie strydig mag wees met hierdie Grondwet of met besluite van die Burgerraad of die Dagbestuur nie.

16.

  WYSIGING VAN GRONDWET

 

Hierdie Grondwet kan alleen gewysig word by wyse van ‘n besluit geneem deur die Burgerraad by wyse van ‘n twee derde meerderheid van stemme op ‘n voorstel, skriftelik ingedien, ses weke voor sodanige Burgerraad, welke voorgestelde wysiging ingesluit moet wees by die sakelys, wat minstens een maand voor die bepaalde sitting, aan alle korpse van die Burgerraad versend word