Reglement van die Vryburgers

Die Vryburgerkorps van Tijgerberg

Die
Vryburgers is saamgesnoer in ‘n vrywillige organisasie met die Bybel as grondslag en wat op nasionale georganiseerde wyse diens aan die gemeenskap lewer.

Die
Vryburgerkorps is ‘n nie-politiese diens en kultuurbeweging wat die stoflike, sowel as die opvoedkundige, kulturele, geestelike en maatskaplike ontwikkeling van die gemeenskap asook die bevordering van die Afrikaanse kultuur en tradisie, ten doel het.

1. Woordbepalings

1.1 Die volgende woorde sal die volgende betekenisse hê tensy uitdruklik anders bepaal:

1.1.1 VRYBURGERKORPSDie hele organisasie, bestuur en lede van die Vryburgerkorps

1.1.2 DIE STUURMAN
Die Voorsitter wie se pligte bepaal sal word deur die Uitvoerende Raad op die eerste Uitvoerende Raadsvergadering van 'n betrokke jaar.

1.1.3 DIE ADJUNK-STUURMAN
Die Onder-Voorsitter wie se pligte bepaal sal word deur die Uitvoerende Raad op die eerste Uitvoerende Raadsvergadering van 'n betrokke jaar.

1.1.4 DIE SKRIJWER
Die Sekretaris wie se pligte bepaal sal word deur die Uitvoerende Raad op die eerste Uitvoerende Raadsvergadering van 'n betrokke jaar.

1.1.5 DIE FISKAAL
Die tesourier wie se pligte bepaal word deur die Uitvoerende Raad op die eesrte Uitvoerde Raadsvergaderingvan 'n betrokke jaar.

1.1.6 DIE RITMEESTER
n Vryburger wat op oordeelkundige wyse die fondse van die korps versterk deur die oplê van boete vir oortredinge tydens byeenkomste en toesien dat die bepalinge van hierdie grondwet in al sy fasette nagekom word, hetsy deur die korps as geheel of deur persone in hul hoedanigheid as Vryburgers en wie se verdere pligte bepaal sou word deur die eerste Uitvoerende Raadvergadering van 'n betrokke jaar.

1.1.7 BASUIN
‘n Lid wat belas sal wees met die bemarking van die korps en skakel met ander instansies hetsy borge, die pers of ander kultuurbewegings en wie se verdere pligte bepaal sal word deur die Uitvoerende Raad op die eerste Uitvoerende Raads-vergadering van 'n betrokke jaar.

1.1.8 ADDISSIONELE LID
'n Lid wat verkies word tot die Uitvoerende Raad en wat betrokke is, by die algemene werksaamhede van die Uitvoerende Raad en instaan as 'n ander lid van die Uitvoerende Raad nie beskikbaar is om sy dienste te behartig nie en wie se verdere pligte bepaal sal word deur die Uitvoerende Raad op die eerste Uitvoerende Raadsvergadering van die betrokke jaar.

1.1.9 UITVOERENDE RAAD
Die bestuur bestaande uit die Stuurman, Adjunk- Stuurman, Skrywer, Fiskaal, Ritmeester, Basuin en Addissionele lid.

1.1.10 UITVOERENDE RAADSVERGADERING
'n Vergadering van die Bestuur.

1.1.11 KAJUITRAAD
Alle lede van die Vryburgerkorps.

1.1.12 GEWONE KAJUITRAADVERGADERING
Gewone vergadering van alle lede van die Vryburgerkorps.

1.1.13 ALGEMENE KAJUITRAADSJAARVERGADERING
Algemene jaarvergadering van alle lede van die Vryburgerkorps.

1.1.14 SPESIALE KAJUITRAADSVERGADERING
Spesiale vergadering van alle lede om 'n aangeleentheid soos bepaal in klousule 4.3, 12 en 13 te bespreek.

1.1.15 VRYBURGER
Individuele lid van die korps.

1.1.16 BYEENKOMSTE
Alle funksies deur die Vryburgerkorps gereël en waarin die doel van die Vryburgerkorps nagestreef word, is ‘n byeenkoms en sal ‘n Kajuitraadsvergadering soos in klousules 1.1.10 tot 1.1.14 ook ‘n byeenkoms wees.

2. AFFILIASIE

Die korps sal by die Genootskap van Vryburgers van die Republiek van Suid-Afrika affilieer en die werksaamhede van die Genootskap bevorder, onderworpe aan die Grondwet van die Genootskap.

3. STEMMING

Stemming sal geskied by wyse van ‘n ope stemming met betrekking tot enige aangeleentheid of saak deur die toon van hande en met betrekking tot persone deur middel van ‘n geslote stembrief.

4. LIDMAATSKAP

4.1 NUWE LEDE

4.1.1 ‘n Aspirantlid word in ‘n kajuitraadsvergadering by wyse van 'n voorgeskrewe nominasie vorm voorgestel en gesekondeer deur ‘n Vryburger. Daarna sal die kajuitraadsvergadering stem oor die voorstel en die aspirantlid sal slegs aanvaar word indien hy met ‘n twee-derde meerderheid van stemme van die kajuitraads-vergadering ingestem word.

4.1.2 ‘n Aspirantlid wat deur die vereiste twee-derde meerderheid ingestem is, sal deur die voorsteller genooi word om by die Vryburgerkorps aan te sluit.

4.1.3 Geen Vryburger mag enige persoon nooi of nader alvorens daar soos voormeld oor die persoon gestem is nie.

4.1.4 'n Aspirantlid waaroor daar gestem is soos bepaal in klousule 4.1.1 en 4.1.2 sal nadat hy 'n minimum van 3 (drie) byeenkomste bygewoon het, voor die keuse gestel word om aan te sluit as Vryburger en indien hy dit aanvaar sal hy by die eerste toepaslike geleentheid ingestel word as lid van die Vryburgerkorps. Die lid sal vanaf datum van instelling 'n lid van die Tijgerberg Vryburgerkorps wees en aanspreeklik wees vir alle verpligtinge soos deur die Grondwet op hom gelê en ook alle verpligtinge wat kragtens 'n besluit op enige vergadering van die Vryburgerkorps aan hom opgelê is.

4.1.5 ‘n Aspirantlid wat minder as die vereiste twee-derde meerderheid van stemme verkry, sal nie binne die volgende ses maande weer as lid voorgestel mag word nie.

4.2 ERELEDE
Enige persoon kan op voorstel van die Uitvoerende Raad en met die goedkeuring van twee-derdes van die Kajuitraad benoem word tot Erelid van die VRYBURGERKORPS vir ‘n tydperk wat die Kajuitraad mag goed dink.

4.3 LEDEGELDE
Ledegelde beloop so ‘n bedrag as wat van tyd tot tyd bepaal word op die Algemene Kajuitraadsjaarvergadering of Spesiale Kajuitraadsvergadering en is betaalbaar aan die Fiskaal binne die 1ste maand van die finansiële jaar, of binne 1 maand nadat 'n Vryburger ingestel is.

4.4 BEëINDIGING VAN LIDMAATSKAP

4.4.1 Lidmaatskap van die VRYBURGERKORPS word outomaties beëindig indien;

4.4.1.1 ‘n Lid skriftelik bedank; of

4.4.1.2 ‘n Lid sy dorp/stad permanent verlaat met dien verstande dat sodanige lid se lidmaatskap nie outomaties beëindig word nie indien dit vir sodanige lid prakties moontlik is om sy verpligtinge teenoor die Vryburger na te kom en daar nie 'n Vryburgerkorps is in die distrik waar die lid hom vestig nie.

4.4.1.3 ‘n Lid versuim om sy ledegeld te betaal en na skriftelike aanmaning van die Fiskaal, versuim om dit binne 30 dae te betaal.

4.4.2 Die Uitvoerende Raad sal geregtig wees om ‘n lid se lidmaatskap op te skort vir ‘n periode van 30 dae indien die lid sonder verskoning van twee of meer amptelike byeenkomste van die Vryburgerkorps gedurende ‘n finansiële jaar afwesig is. Die Skrywer moet die lid binne 48 uur na die opskorting skriftelik daarvan in kennis stel, welke kennisgewing die rede vir die opskorting van lidmaatskap moet weergee en die gemelde lid uitnooi om redes aan te voer waarom hy nie uit die Vryburgerkorps ontslaan moet word nie. Ontslag sal in die daaropvolgende kajuitraadsvergadering met ‘n meerderheid van twee-derde stemme bekragtig word, welke stemming in die afwesigheid van die gemelde lid moet wees. Indien die vereiste twee-derde meerderheid stemming nie verkry word nie, word die skorsing outomaties opgehef en bly sodanige lid ‘n lid van die Vryburgers. Die Skrywer sal binne 30 dae van die bekragtiging van die ontslag of andersins, die lid skriftelik daarvan in kennis stel.

5. TAAL

Die amptelike taal van die VRYBURGERKORPS is Afrikaans.

6. BESTUUR

6.1 Die bestuur van die VRYBURGERKORPS, sal behartig word deur die Uitvoerende Raad, wat jaarliks in Januarie by 'n Algemene Kajuitraads- vergadering gekies sal word en uit 7 lede bestaan, wat die ampte beklee soos in klousule 1.1.9 uiteengesit.

6.2 Die verkiesing van die lede van die inkomende Uitvoerende Raad geskied by wyse van stemming en ‘n lid word alleen met ‘n volstrekte meerderheid verkies.

6.3 Ten minste 2 van die uittredende lede van die Uitvoerende Raad word herkies en geen lid sal, tensy hy na sy tweede jaar van lidmaatskap van die Uitvoerende Raad as Stuurman gekies word, vir meer as twee agtereenvolgende jare tot die Uitvoerende Raad verkiesbaar wees nie.

6.4 Die Uitvoerende Raad vergader van tyd tot tyd, maar ten minste een keer per kwartaal.

6.5 Vier lede van die Uitvoerende Raad teenwoordig, vorm ‘n kworum vir ‘n Uitvoerende Raadsvergadering.

6.6 Vakatures wat gedurende die loop van die jaar ontstaan, word op die volgende Gewone Kajuitraadsvergadering gevul.

6.7 Die Adjunk-Stuurman van ‘n betrokke jaar volg outomaties die Stuurman van daardie jaar op en dien in die amp van Stuurman vir die volgende jaar.

7. BYEENKOMSTE

7.1 Die VRYBURGERS sal, indien moontlik minstens 1 keer per maand vergader, welke vergadering deur die Uitvoerende Raad gereël sal word.

7.2 Die Vryburgerkorps sal ten minste een keer per kwartaal ‘n byeenkoms aanbied, welke byeenkoms die doel van die Vryburgers nastreef.

7.3 Wanneer ‘n VRYBURGER nie ‘n byeenkoms kan bywoon nie, moet hy die Skrywer of die sameroeper ‘n redelike tyd vooraf daarvan in kennis stel.

7.4 Die Skrywer hou bywonings- en verskoningsregisters van alle byeenkomste.

8. ALGEMENE KAJUITRAADSJAARVERGADERING

Die Algemene Kajuitraadsjaarvergadering, waartoe slegs lede toegang het, word binne 30 dae na die einde van die boekjaar gehou ten einde die STUURMAN, DIE SKRYWER en FISKAAL se verslae te oorweeg.

9. KWORUM

Op die Algemene Kajuitraadsjaarvergadering, Gewone Kajuitraadsvergadering en Spesiale Kajuitraadsvergadering maak twee derdes van die ledetal ‘n kworum uit met dien verstande dat lede wat skriftelik/elektronies kennis gegee het dat hulle nie die vergadering kan bywoon nie, beskou word as teenwoordig te wees vir kworumdoeleindes, indien hulle ‘n skriftelike/elektroniese volmag aan ‘n medelid verskaf.

10. FINANSIëLE BOEKE EN STATE

10.1 Behoorlike boeke en rekening sal gehou word van alle gelde ontvang en uitbetaal. In die rekeningboeke sal behoorlik onderskei word tussen trustgelde ontvang of uitbetaal en die Vryburgerkorps se eie fondse.

10.2 Finansiële state soos deur die Uitvoerende Raad goedgekeur van alle gelde wat ontvang of uitbetaal is, word tydens die Algemene Kajuitraadsvergadering voorgelê. Die finansiële jaar van die VRYBURGERKORPS strek vanaf 1 Maart tot 28 Februarie van die volgende jaar.

10.3 Indien die Uitvoerende Raad dit nodig ag, mag ouditeure aangestel word vir die doel om die state op te stel of na te sien.

10.4 Die Vryburgerkorps mag ‘n maksimum van 20 % van die netto wins van byeenkomste waarmee fondse ingesamel word vir eie administratiewe en ander doeleindes terughou en in die rekeningboeke moet behoorlik onderskei word tussen fondse beskikbaar vir aanwending na buite en fondse vir interne administratiewe doeleindes met dien verstande egter dat die Vryburgerkorps vir doeleindes van eie gebruik fondse mag insamel mits die doel waarvoor sodanige fondse ingesamel word duidelik omskryf en aan die instansie van wie die fondse geïn sal word bekendgemaak word alvorens sodanige fondse in ontvangs geneem word.

10.5 Die Vryburgerkorps sal na afhandeling van elke fondsinsamelingsprojek die persentasie van fondse bepaal wat teruggehou moet word vir eie gebruik met dien verstande dat die bedrag so teruggehou, nie 20 % van die netto wins mag oorskry nie.

10.6 Geen fondse mag na lede van die Korps of na bestuurslede uitgekeer word nie.

11. BANKREKENING

11.1 Alle gelde wat ontvang word, word op ‘n rekening in die naam van die VRYBURGERKORPS in ‘n Bank inbetaal.

11.2 Alle betalings wat deur die VRYBURGERKORPS gemaak word, moet per tjek of elektronies geskied en sodanige betaling word deur enige Uitvoerende Raadslid met tekenmagte gedoen.

12. WYSIGING VAN DIE GRONDWET

Hierdie Grondwet kan met ‘n twee-derde meerderheid stemme van lede teenwoordig op ‘n Gewone Kajuitraadsvergadering of Spesiale Kajuitraadsvergadering gewysig word mits behoorlik drie weke vooraf skriftelike kennis gegee is, welke kennisgewing die voorgenoemde wysiging van die Grondwet sal uiteensit. Die wysiging moet by die oorspronklik ondertekende grondwet aangeheg word en moet ook onderteken word deur die Uitvoerende Raad.

13. ONTBINDING

13.1 Indien twee-derdes van die korps se lede by ‘n Gewone of Spesiale Kajuitraadsvergadering ten gunste van die ontbinding van die VRYBURGERKORPS besluit, sal die VRYBURGERKORPS ophou om te bestaan, met dien verstande dat 21 dae skriftelike kennis vooraf aan alle lede dienooreenkomstig gegee moet word.

13.2 Alle bates van die VRYBURGERKORPS word na ontbinding, deur die gewese Stuurman en Skrywer aan die Genootskap van Vryburgers van die Republiek van Suid-Afrika oorbetaal op voorwaarde dat die Genootskap op daardie stadium geregistreer is as ‘n Organisasie sonder Winsoormerk by die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, en indien sodanige Genootskap dan nie meer bestaan nie, aan enige verdienslike inrigting of instansie na goeddunke van die laaste Uitvoerende Raad weereens op voorwaarde dat die Genootskap op daardie stadium geregistreer is as ‘n Organisasie sonder Winsoormerk by die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling

14. HANDELINGSBEVOEGDHEID

14.1 Die VRYBURGERKORPS is ‘n regspersoon en as sulks selfstandige draer van regte en verpligtinge, volkome, onafhanklik van die regte en verpligtinge van sy onderskeie lede.

14.2 Die VRYBURGERKORPS beskik oor die eienskap van voortdurende opvolging, en sal as ‘n selfstandige entiteit voortbestaan nieteenstaande die wisseling van lede.

14.3 In sy hoedanigheid as regspersoon sal die VRYBURGERKORPS:

14.3.1 self eienaar wees van al sy bates, hetsy roerend of onroerend, en in laasgenoemde geval geskied registrasie op eie naam;

14.3.2 as eiser en verweerder optree in sy eie naam wanneer dagvaar of gedagvaar word, behoorlik verteenwoordig soos hierin later aangedui.

14.4 Uitsluitlik met die oog daarop om die doelstellings hierbo uiteengesit te bevorder, beskik die VRYBURGERKORPS oor die volgende bevoegdhede. Met dien verstande dat geen deel van die bates, of wins op welke wyse ook verkry, onder die lede versprei mag word by wyse van dividend of andersins, hetsy gedurende die bestaan of by ontbinding nie;

14.4.1 om roerende en onroerende goed te verkry, verkoop of op enige ander wyse hoegenaamd daarmee te handel.

14.4.2 om geld deur ‘n lening te bekom of op ‘n lening uit te plaas, en in eersgenoemde geval om enige of alle bates as sekuriteit te beswaar met verband of andersins.

14.4.3 om, nieteenstaande paragraaf 10 hierbo, geld te belê in aandele, obligasies, staatseffekte of op vaste deposito.

14.4.4 Om in die algemeen enige handeling te verrig of te onderneem indien daarop bereken om die doelstellings van die VRYBURGERKORPS te bevorder; om, in die besonder in hierdie verband, ‘n maatskappy op te rig indien nodig, en om alle nodige regshandelinge te verrig.

14.5 Nieteenstaande 14.4 hierbo het die VRYBURGERKORPS die bevoegdheid om in besondere omstandighede ‘n bedrag geld aan ‘n lid te betaal ter bestryding van noodsaaklike uitgawes, synde reis- en verblyfkoste indien in opdrag van die Uitvoerende Raad en ter bevordering van die doelstellings, aangegaan.

14.6 Alle regshandelinge vermeld in 14.3 tot 14.5 hierbo word namens die VRYBURGERKORPS verrig deur die Stuurman en/of die Skrywer, of die Adjunk-Stuurman, op advies van die Uitvoerende Raad, met dien verstande dat vir alle regshandelinge anders as daardie wat binne die bestuur en beheer van huishoudelike fondse val, magtiging verleen word soos in hierdie grondwet spesifiek bepaal en indien nie spesifek bepaal nie deur 'n meerderheidsbesluit van 'n Gewone of Spesiale Kajuitraadsvergadering.

14.7 Met die aangaan van regshandelinge namens die VRYBURGERKORPS, word die bevoegdheid van die genoemde persone en die Uitvoerende Raad uitdruklik beperk tot die omvang en die bates van die VRYBURGERKORPS op enige gegewe tydstip, insluitende die ledegeld soos van tyd tot tyd betaalbaar; ingevolge bogemelde bevoegdheidsbeperking is die aanspreeklikheid van die onderskeie lede van die VRYBURGERKORPS beperk tot die betaling van ledegeld soos uiteengesit in klousule 4.3 hierbo.

14.8 Die Uitvoerende Raad sal die magte hê om fondse toe te ken aan enige behoeftige of verdienstelike geval onderworpe aan die volgende voorwaardes:

14.8.1 Die bedrag wat toegeken word sal nie die bedrag oorskry wat op die Algemene Kajuitraadsjaarvergadering bepaal en aan die Uitvoerende Raad toegeken is hierdie doel nie.

14.8.2 Elke toekenning uit gemelde bedrag sal vir kennisname op 'n Gewone Kajuitraadsvergadering aan die Kajuitraad voorgelê word.

14.9 Die Stuurman sal die magte hê om fondse toe te ken aan enige behoeftige of verdienstelike geval onderworpe aan die volgende voorwaardes:

14.9.1 Die bedrag wat toegeken word sal nie die bedrag in 14.8.1 te bowe gaan nie en sal ook nie die bedrag te bowe gaan soos wat deur die Uitvoerende Raad vasgestel is op die eerste Uitvoerende Raadsvergadering na die Algemene Kajuitraadsjaarvergadering nie.

14.9.2 Elke toekenning uit gemelde bedrag sal vir kennisname op 'n Gewone Kajuitraadsvergadering aan die kajuitraad voorgelê word.

14.9.3 Die bedrag deur die Uitvoerende Raad bepaal sal nie meer wees as 25 % van die bedrag soos bepaal in klousule 14.8.1 hierbo nie.

14.9.4 Die toekenning deur die Stuurman sal net gedoen word in gevalle van dringende nood en waar dit vir die Stuurman nie moontlik is om 'n Uitvoerende Raad magtiging te verkry nie.

14.10 Die bedrag wat ingevolge klousule 14.8.1 en 14.9.1 toegeken word sal toegeken word per geval en nie per jaar of enige ander periode nie.

14.11 Geen lid sal ooit die reg in eiendom of enige ander bate van die Korps verkry of hou nie, bloot vanwee sy lidmaatskap of lid van die bestuur.

15. VETERAANVRYBURGER

Die Vryburgerkorps van Tijgerberg het die reg om ‘n Vryburger tot ‘n Veteraanvryburger te benoem onderhewig aan die volgende voorwaardes;-

15.1 ‘n Persoon wat ‘n Veteraanvryburger wil word, moet ‘n skriftelike aansoek en motivering minstens drie maande voor die beplande benoeming by Uitvoerende Raad indien.

15.2 So ‘n persoon moet ten minste 5 (vyf) jaar ‘n aktiewe Vryburger wees. Uitsonderlike gevalle bv. siekte en persoonlike omstandighede kan deur die Uitvoerende Raad in aanmerking geneem en op meriete oorweeg word.

15.3 Benoeming tot lidmaatskap van die Veteraanvryburgers moet met 'n twee- derde meerderheid van stemme tydens ‘n Algemene Kajuitraads-vergadering geskied.

15.4 Nie meer as vier lede per finansiële jaar kan as ‘n Veteraanvryburger benoem word nie. Indien meer as vier aansoeke gelyktydig ontvang word sal die Vryburger met die meeste jare diens voorkeur geniet.

15.5 ‘n Veteraanvryburger moet ten minste twee vergaderings per jaar bywoon, waarvan een verkieslik die Algemene Kajuitraadsvergadering moet wees.

15.6 ‘n Veteraanvryburger is vir al sy geldelike verpligtinge verantwoordelik teenoor die Genootskap sowel as die Korps en het stemreg op Gewone en Algemene Kajuitraadsvergaderings.

15.7 ‘n Veteraanvryburger sal op geen Nasionale en Plaaslike Vryburgerbestuur kan dien nie.

15.8 ‘n Veteraanvryburger sal notules ontvang van al die Korpsvergaderings.

15.9 ‘n Veteraanvryburger sal kwalifiseer vir die dra van alle amptelike klere en embleme.

15.10 Beëindiging van lidmaatskap kan sonder opgaaf van redes deur twee derde meerderheid van stemme tydens Algemene Kajuitraadsvergadering geskied.

15.11 ‘n Veteraanvryburger is verplig om by ten minste twee projekte per jaar betrokke te wees.

15.12 ‘n Veteraanvryburger mag nie ‘n amptelike afgevaardigde na ‘n Nasionale Burgerraad wees nie.

15.13 ‘n Veteraanvryburger sal altyd die geleentheid gegun word om weer as ‘n aktiewe Vryburger in te skakel.

16. VRIENDE VAN DIE VRYBURGERS

16.1 Om op ‘n geordende wyse in aanraking te bly met alle oud – Vryburgers om sodoende hulle lojaliteit teenoor en ondersteuning vir die Vryburgers te behou onderhewig aan die volgende voorwaardes:

16.1.1 'n Persoon wat 'n Vriend van die Vryburgers wil word, kan nie aansoek doen vir sodanige posisie nie, maar moet deur die Vryburgerkorps genooi word om aan te sluit as 'n vriend van die Vryburgers.

16.1.2 So 'n persoon moet 'n lid gewees het van die Vryburgers.

16.1.3 Benoeming tot lidmaatskap van die Vriende van die Vryburgers moet met 'n twee-derde meerderheid van stemme tydens 'n Algemene Kajuitraadsvergadering geskied.

16.1.4 Daar sal geen beperking wees op die getal Vriende van die Vryburgers wat gedurende 'n finansiële jaar genooi word om aan te sluit nie.

16.1.5 'n Vriend van die Vryburgers sal slegs op uitnodiging na 1 byeenkoms per jaar genooi word.

16.1.6 'n Vriend van die Vryburgers sal nie verantwoordelik wees vir enige geldelike verpligtinge, hetsy ledegeld of andersins nie, maar kan verantwoordelik gehou word vir uitgawes ten opsigte van 'n byeenkoms waarna hy genooi is en bygewoon het.

16.1.7 'n Vriend van die Vryburgers sal op geen Nasionale en Plaaslike Vryburger bestuur dien nie.

16.1.8 'n Vriend van die Vryburgers sal geen notules ontvang van die Algemene/Spesiale Kajuitraadsvergaderings nie en sal nie kwalifiseer vir die dra van die Amptelike Vryburger drag, simbole of embleme nie.

16.1.9 Beëindiging van lidmaatskap kan sonder opgaaf van redes deur twee derde meerderheid van stemme tydens Algemene Kajuitraadsvergadering geskied.

16.1.10 'n Vriend van die Vryburgers mag nie 'n amptelike afgevaardigde na 'n Nasionale Burgerraad wees nie.

17. INWERKINGTREDING

Hierdie Grondwet sal inwerking tree wanneer dit deur ‘n twee-derde meerderheid van die Vryburgers op ‘n Gewone Kajuitraadsvergadering aanvaar is en onderteken is deur die Uitvoerende Raad wat op die stadium met aanvaarding die Uitvoerende Raad van die Vryburgerkorps is.

Geteken te op die dag van 20….

AS GETUIES:

1. …………………………… ………………………………

Stuurman

2. …………………………… ………………………………

Adjunk-Stuurman

3. …………………………… ………………………………

Fiskaal

4. …………………………… ………………………………

Skrywer

5. …………………………… ………………………………

Ritmeester

6. …………………………… ………………………………

Basuin

7. …………………………… ………………………………